spalarnie

Informacje dla inwestorów i nie tylko

Spalanie odpadow przemysłowych

Problem odpadów w Polsce to temat ciągle aktualny. Z uwagi na ogrom zagrożeń, jakie stwarza nieprawidłowa gospodarka odpadami, kształtowanie świadomości społeczeństwa i przede wszystkim – podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania odpadami jest podstawą, by mogły nastąpić pozytywne zmiany. Wprowadzana na szeroką skalę segregacja śmieci jest pożądanym od dawna efektem wejścia w życie nowych aktów prawnych i ekologicznych programów edukacyjnych. Wraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 7 stycznia 2005 roku wszedł w życie wymóg dotyczący śmieci deponowanych na wysypiskach. Powinny one:

  • zawierać TOC<5% (ogólnego węgla organicznego)
  • osiągać straty przy prażeniu nie większe niż 8%
  • posiadać ciepło spalania nie większe niż 6MJ/kg

Te warunki mogą być spełnione wyłącznie dzięki sortowaniu surowców wtórnych (takich jak szkło, papier, metal, biomasa, plastik). Jakkolwiek pozostałości można przerobić na paliwo alternatywne RDF, to jednak nigdy nie uda się osiągnąć odzysku odpadów w 100%.


Niezależnie od śmieci powstających wskutek nieprzemysłowych działań człowieka, (czyli odpadów komunalnych), dużą część odpadów stanowią odpady przemysłowe (blisko 90%). Są to osady ściekowe, odpady chemiczne i poprodukcyjne. Ich powstawania nie da się zatrzymać. Można jednak postępować z nimi zgodnie z zasadą minimalnej szkody dla środowiska i zdrowia człowieka. Jak gospodarować odpadami zgodnie z prawem? Można zastosować spalanie odpadów przemysłowych.


Spalarnie odpadów


W Krajowym planie gospodarki odpadami z 2014 roku, przedstawiono dane z których wynika, że w Polsce w 2008 roku wyprodukowano 9354 tys. ton odpadów komunalnych, z czego 8693 tys. ton zdeponowano na składowiskach śmieci, a 63 tys. ton zostało poddane termicznemu przekształceniu. W procesie recyklingu pozyskano 336 tys. ton surowców wtórnych.


Jednym ze sposobów usuwania odpadów jest spalanie odpadów przemysłowych. Istnieje wiele metod spalania, w których prym wiedzie technologia rusztowa i kotły fluidalne, a także alternatywne piece obrotowe.


Warto zatrzymać się nad zjawiskiem spalania odpadów, rozumianego jako ich termiczne przekształcanie. Termicznemu przekształceniu mogą być poddawane odpady komunalne, przemysłowe, roślinne i zwierzęce, przy czym każdy rodzaj odpadów wymusza nieco inne standardy spalania, by zmieścić się w normach zanieczyszczeń, do których należy się dostosować. Zarówno spalanie odpadów przemysłowych, jak i komunalnych niesie ze sobą konieczność ich wcześniejszej segregacji.


Przepisem określającym, jak powinny funkcjonować spalarnie śmieci w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002 r. Odpady w procesie TPO mogą być poddane unieszkodliwieniu lub odzyskowi przy jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska (przy czym unieszkodliwienie to spalanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, zaś odzysk to wykorzystanie energii uzyskanej w wyniku spalania odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne poza procesem TPO – np. spalanie osadów ściekowych).


Zaletą termicznego przekształcania odpadów(spalanie odpadów przemysłowych i nie tylko) ma być ich całkowite usunięcie z obiegu ekologicznego. Dlatego ten sposób unieszkodliwiania odpadów cieszy się popularnością w krajach Europy Zachodniej. W Polsce ciągle jest mało popularne – odbywa się głównie na małą skalę w instalacjach przemysłowych, jako odpowiedź na potrzeby zakładów przemysłowych. Taka sytuacja stwarza spore możliwości rozwoju na wolnym rynku.


Chcąc zainwestować w spalarnię TPO, należy dokonać kalkulacji opłacalności inwestycji poprzez analizę składu chemicznego i obliczenie kaloryczności odpadów. Bardzo ważny jest wybór odosobnionego miejsca pod inwestycję. Na późniejszych etapach działania, Inwestor będzie musiał stworzyć projekt spalarni oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Spalanie odpadów przemysłowych to proces innowacyjny i skuteczny.


Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
spalanie odpadow przemyslowych
poprawne spalanie odpadow przemyslowych
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl