utylizacja odpadów komunalnych

Produkty uboczne działalności człowieka zagrożeniem dla środowiska

Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych

Zwiększająca się z każdym rokiem produkcja odpadów stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska. Racjonalna gospodarka odpadami jest w tej chwili jednym z priorytetów ekologicznych. Statystyki ciągle nie są zadowalające: z danych z 2008 roku wynika, że przy wytworzonych od stycznia do grudnia 9354 tys. ton odpadów, tylko 63 tys. ton poddano procesowi TPO, a w wyniku działań recyklingowych uzyskano 336 tys. ton surowców wtórnych.


Przepisy prawne (Dyrektywa 99/31/WE) dotyczące składowania odpadów zakładają, że do 31 grudnia 2014 roku minimum 60% odpadów komunalnych będzie poddanych odzyskowi, zaś recyklingowi ok. 55% całkowitej masy odpadów komunalnych. Do 31 grudnia 2020 roku ich ilość nie może przekraczać 35% całkowitej masy ulegających degradacji odpadów komunalnych, w stosunku do odpadów wytworzonych w 1995 roku.


Częściowym rozwiązaniem problemu odpadów jest segregacja śmieci w celu ponownego pozyskania surowców wtórnych: szkła, plastiku, metalu i biomasy. W wyniku sortowania odpadów nie udaje się jednak otrzymać całkowitego odzysku odpadów. Pozostałości mogą być przerobione na RDF. Jednak aby to paliwo mogło być zagospodarowane, należy poddać je termicznemu przekształceniu.


Na czym polega termiczne przekształcanie odpadów?


Procesy TPO mogą być przeprowadzane wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach. Procesy TPO polegają na utlenianiu odpadów przez ich spalanie lub zgazowanie albo na rozkładzie odpadów (np. pirolitycznym ). Termicznej utylizacji odpadów można poddawać zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe, odpady niebezpieczne i osady ściekowe. Instalacje TPO mogą opierać się na pracy kotłów rusztowych, fluidalnych i pieców obrotowych. Ich budowa może radykalnie zminimalizować ilość stałych odpadów trafiających na wysypiska śmieci.


Instalacje TPO wykonywane przez ENERGO-SPAW dostosowane są do utylizacji odpadów komunalnych , przemysłowych, roślinnych i zwierzęcych. Każdy typ odpadów - to inne parametry eksploatacyjne. Ich przestrzeganie jest ważne ze względu na normy emisji zanieczyszczeń.


Co ważne, odpady przed utylizacją muszą być posortowane, rozdrobnione i wysuszone. Ich kaloryczność nie powinna być niższa niż 14 MJ/kg. W przypadku, gdy odpady przeznaczone do utylizacji nie spełniają powyższych wymogów, można przedsięwziąć stosowne działania.


Jeśli kaloryczność odpadów jest niższa – zaleca się zmieszanie ich z wysokokalorycznym odpadem lub paliwem.


Jeżeli wilgotność odpadów przekroczy 25% - należy je poddać procesom suszenia.


Co znamienne, utylizacja odpadów jest powszechnie rozumiana jako ich zniszczenie. Tymczasem wedle definicji , utylizacja to wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Dzięki termicznej utylizacji odpadów zyskuje na tym nie tylko środowisko, ale też zakłady produkcyjne. Coraz częściej przy przedsiębiorstwach powstają małe spalarnie, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Na pytania związane z tego typu inwestycjami chętnie odpowiedzą specjaliści z ENERGO-SPAW.


Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
Utylizacja odpadów komunalnych
TPO - Utylizacja odpadów komunalnych
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl